Samþykkt HSL

Samþykkt um Heilbrigðiseftirlit Suðurlands

1.  Markmið og hlutverk

1.1 

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, skammstafað HSL, er byggðasamlag sveitarfélaga á Suðurlandi í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Heimili þess og varnarþing er Austurvegi 65 Selfossi.

1.2

Um fyrirkomulag stjórnar, starfmanna, starfssvæðis og framkvæmd fer skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Heilbrigðisnefnd  Suðurlands sem fer með yfirstjórn HSL,  ber að sjá um að framfylgt sé ákvæðum laga þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim, samþykktum sveitarfélaga og ákvæðum í sérstökum lögum eða reglum sem nefndinni er eða kann að vera falið að annast framkvæmd á. Nefndin skal vinna að bættu heilbrigðiseftirliti á svæði sínu, annast fræðslu fyrir almenning og efla samvinnu við önnur yfirvöld og aðila sem vinna að þessum málum.

 

2. Um aðalfund og aukaaðalfund

2.1
Aðalfund Heilbrigðiseftirlits Suðurlands skal halda ár hvert á ársþingi SASS.

 

2.2
Aukaaðalfund skal boða ef þörf krefur að mati heilbrigðisnefndar eða ef þriðjungur  aðildarsveitarfélaga krefst þess skriflega.  Sömu reglur gilda um þá og reglulega aðalfundi.

2.3
Heilbrigðisnefnd Suðurlands semur dagskrá aðalfundar og skal hún send aðalfundarfulltrúum eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfundinn og skulu aðildarsveitarfélög hafa tilkynnt um fulltrúa á aðalfund fyrir þann tíma.  Með aðalfundarboði skal senda tillögu að fjárhagsáætlun næsta árs, endurskoðaða ársreikninga, ársskýrslu heilbrigðiseftirlitsins, tillögur nefndarinnar og tillögur sem borist hafa  frá  aðildarsveitarfélögunum.

2.4
Aðalfundur mótar stefnu Heilbrigðiseftirlitsins, að öðru leyti en tilskilið er í lögum. Á aðalfundi er afgreidd skýrsla um liðið starfsár, endurskoðaðir reikningar og tillaga að fjárhagsáætlun  og gjaldskrá fyrir  næsta ár.

2.5
Tillögur og ályktanir sem hljóta eiga afgreiðslu á aðalfundi skal senda heilbrigðisnefndinni 3 vikum fyrir aðalfund.

 

3. Um kosningar til aðalfundar

3.1
Á aðalfundi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands  eiga sæti:

  1. Einn fulltrúi fyrir sveitarfélag sem hefur 200 íbúa eða færri.
  2. Tveir fulltrúar fyrir sveitarfélag sem hefur 201 til 500 íbúa.
  3. Þrír fulltrúar fyrir sveitarfélag sem hefur 501 til 1000 íbúa
  4. Sveitarfélag með yfir 1000 íbúa skal auk þess fá einn fulltrúa fyrir hvert byrjað þúsund íbúa.
  5. Heilbrigðisnefndarmenn og framkvæmdastjórar aðildarsveitarfélaga með málfrelsi og tillögurétti séu þeir ekki kjörnir fulltrúar
  6. Sveitarstjórnarmönnum, sem ekki eru kjörnir til setu á aðalfundi HSL, og starfsmönnum Heilbrigðiseftirlitsins er heimilt að sitja aðalfundinn sem áheyrnarfulltrúar með málfrelsi og rétt til setu í starfsnefndum þingsins er fjalla um málefni á sviði Heilbrigðiseftirlitsins.

Miða skal við íbúafjölda sveitarfélags þann 1. desember næstliðins árs.

3.2
Kjörgengir á aðalfund eru framkvæmdastjórar sveitarfélaga, sveitarstjórnarmenn og varamenn þeirra. Sveitarstjórnarmaður missir kjörgengi sitt á næsta aðalfundi eftir að hann hættir setu í sveitarstjórn.

 

4. Um kosningar á aðalfundi

4.1

Á aðalfundi ræður einfaldur meiri hluti atkvæða. Samþykkt  byggðasamlagsins verður þó aðeins breytt  á aðalfundi  með samþykki 2/3 hluta aðildarsveitarfélaga.

4.2
Á aðalfundi í kjölfar sveitarstjórnarkosninga  skulu  5 kosnir í Heilbrigðisnefnd til 4 ára, í samræmi við ákvæði 45. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.br.

4.3

Aðalfundur kýs  starfsnefndir fundarins og menn í starfsnefndir sem starfa að ákveðnum málefnum milli funda, samkvæmt sérstakri samþykkt aðalfundarins.

 

4.4

Fundargerðir og fundarsamþykktir aðalfundar skal færa í sérstaka gerðabók og jafnframt gerð grein fyrir öðru því sem gerist á aðalfundi.  Fundargerð skal lesin upp í fundarlok og borin undir atkvæði ef þess er kostur en heimilt er að fela fundarstjóra og fundarritara að ganga frá fundargerðinni.   Setja skal HSL sérstök aðalfundarsköp sem aðalfundur þarf að samþykkja.

 

5. Um stjórn og starfslið

5.1

Heilbrigðisnefnd Suðurlands er málsvari  HSL á milli aðalfunda og fylgir fram samþykktum nefndarfunda og aðalfundar. Heilbrigðisnefndin vinnur að stefnumarkandi málum og gerir tillögur um ný mál er leggja skal fyrir aðalfund til ákvörðunar.  Heilbrigðisnefndin fer jafnframt með yfirstjórn á rekstri HSL og ber ábyrgð á að rekstur sé innan þeirra fjárheimilda sem aðalfundur HSL hefur samþykkt.

 

5.2

Heilbrigðisnefndarfundi skal halda  eftir þörfum en eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári  og er nefndarfundur lögmætur sé  meiri hluti nefndarinnar mættur.

5.3

Heilbrigðisnefnd ræður framkvæmdastjóra til fimm ára, markar starfssvið hans og launakjör og gerir við hann skriflegan ráðningarsamning og skal ráðning hans miðuð við áramót.   Aðra starfsmenn ræður framkvæmdastjóri.  Heimild nefndarinnar þarf að liggja fyrir, ef um fjölgun stöðugilda er að ræða. Um starfskjör starfsmanna HSL fer samkvæmt ákvæðum kjarasamninga og ráðningarsamnings.

5.4
Framkvæmdastjóri veitir Heilbrigðiseftirliti Suðurlands forstöðu og annast framkvæmd málefna eftir því sem heilbrigðisnefnd ákveður og hefur á hendi, fjármálastjórn og starfsmannastjórn. Framkvæmdastjóri á sæti á aðalfundi og heilbrigðisnefndarfundum.

5.5
Framkvæmdastjóri skal að jafnaði boða heilbrigðisnefndarfundi í samráði við formann nefndarinnar. Telji formaður stjórnar að óeðlilegur dráttur sé á fundarboðun, getur hann hlutast til um fundarboðunina. Framkvæmdastjóra er skylt að leggja fyrir heilbrigðisnefnd öll meiri háttar erindi og nýmæli.

5.6
Heilbrigðisnefnd mótar starfsmanna- og launastefnu fyrir HSL. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að starfsmanna- og launastefnu sé fylgt.

 

6. Um embættisafgreiðslur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands

6.1

Framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits Suðurlands er heimilt að gefa út eftirfarandi starfsleyfi samkvæmt heimild í 10. gr. laga nr. 58/2019 um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (stjórnvaldssektir o.fl.)  sbr. 48. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir:

  1. Framkvæmdastjóra er heimilt að gefa út starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem talinn er upp í X viðauka reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit m.s.br., sbr. lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.br. Skriflegar athugasemdir skulu þó berast heilbrigðisnefnd, sem afgreiðir þær.
  2. Framkvæmdastjóra er heimilt að gefa út starfsleyfi til stofnana og fyrirtækja í samræmi við 6. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.br.
  3. Framkvæmdastjóra er heimilt að gefa út starfsleyfi fyrir hönd nefndarinnar í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 103/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustu er varða matvæli m.s.br. og ganga að fullu frá þeim milli funda ef skilyrðum fyrir starfsleyfi er að fullu mætt.
  4. Framkvæmdastjóra er heimilt að gefa út tóbakssöluleyfi fyrir hönd nefndarinnar skv. lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir og ganga frá þeim milli funda ef skilyrðum fyrir sölu tóbaks er að fullu mætt.

6.2

Framkvæmdastjóri sér um að gefa umsagnir um rekstrarleyfi  fyrir veitinga- og gististaði skv. 10. gr. laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 m.s.br.  í umboði heilbrigðisnefndar samkvæmt heimild í 48. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

6.3

Framkvæmdastjóra er falið að svara erindum og bréfum f.h. nefndarinnar. Framkvæmdastjóri sér jafnframt um að vinna umsagnir um teikningar og skipulagstillögur frá sveitarstjórnum sem og samþykktir sveitarfélaga skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.br.

6.4

Framkvæmdastjóri getur ávallt vísað málum skv. 6.1 – 6.3 til afgreiðslu heilbrigðisnefndar. Ef ætla má að aðili máls muni ekki sæta niðurstöðu framkvæmdastjóra skal hann vísa málinu til afgreiðslu heilbrigðisnefndar. Um mál sem orka tvímælis, t.d. umsóknir um starfsleyfi þar sem skilyrðum er ekki að fullu mætt, en mál þola ekki bið, er framkvæmdastjóra falið að afgreiða mál að höfðu samráði við formann heilbrigðisnefndar, svo framarlega sem þessir aðilar eru sammála um afgreiðsluna. Jafnframt er heimilt að leita samþykkis heilbrigðisnefndar með tölvupósti í einstaka málum ef tilefni er til. Ella skal kalla saman heilbrigðisnefndarfund.

6.5

Framangreindar afgreiðslur framkvæmdastjóra skulu lagðar fram til kynningar á næsta reglulega fundi heilbrigðisnefndar.

 

7. Um árgjöld

7.1

Við kostnaðarskiptingu skal miða við að allar tekjur af eftirlitsskyldri starfsemi á svæðinu renni í sameiginlegan sjóð til greiðslu rekstrarkostnaðar heilbrigðiseftirlits á svæðinu. Sá kostnaður sem eftirlitsgjöld standa ekki undir greiðist af aðildarsveitarfélögunum í samræmi við íbúafjölda næstliðins árs.

 

8. Um úrsögn og slit

8.1
Um úrsögn og slit fer skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga.

 

9. Um breytingar á samþykkt og gildistökuákvæði

9.1
Breyta má samþykkt þessari á aðalfundi ár hvert og skulu tillögur um breytingar  á samþykkt fylgja fundarboði. Tillögur til breytinga á samþykkt skulu sendar Heilbrigðisnefnd Suðurlands minnst þremur vikum fyrir aðalfund.

9.2
Breyting á samþykkt þessari telst samþykkt, ef hún nýtur stuðnings 2/3 hluta kjörinna fulltrúa á lögmætum aðalfundi.

9.3
Samþykkt þessi  öðlast gildi við samþykki þeirra.

 

Þannig samþykkt á aðalfundi HSL 24. október 2019.