Umhverfi/Mengun

Mengunareftirlit:

Hvaða fyrirtæki?
Bifreiða- og vélaverkstæði, bensínstöðvar, trésmíaverkstæði, vinnsla jarðefna, prentiðnaður, efnalaugar, plastiðnaður, loðdýrarækt, alifuglarækt, svínarækt, sláturhús, fiskvinnslur, skolphreinsistöðvar, gámastöðvar, sorpflutningar og sorphirða, virkjanir og orkuveitur, námur ofl.

Lög og reglugerðir.
Um er að ræða eftirlit með fyrirtækjum sem talin eru upp í fylgiskjali 2 með reglugerð nr. 785/199 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

Um starfsemi þessara fyrirtækja gilda lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og fjöldi reglugerða þar sem nánari ákvæði eru um skyldur fyrirtækja varðandi aðbúnað, umhverfi og mengunarvarnir.

Heilbrigðiseftirliti ber að ganga úr skugga um að fyrirtæki fari eftir ákvæðum laga og reglugerða er gilda fyrir starfsemina.

Umfang:
Árið 2005 voru 278 fyrirtæki á umhverfis- og mengunarvarnarsviði. Að auki eru töluvert af fyrirtækjum á matvæla- eða heilbrigðissviði sem einnig þurfa mengunarvarnareftirlit.

Á umhverfis- og mengunarvarnarsviði er einnig töluvert eftirlit með öðrum þáttum heldur en eftirlitsskyldum fyrirtækjum. Undir þetta svið fellur allt umhverfiseftirlit sem m.a. fellst í kröfu um hreinsun lóða og lendna, hreinsunarátökum í samvinnu við sveitarfélög, umsagnir við skipulagsmál og mat á umhverfisáhrifum.